IX Zjazd

Polskiego Towarzystwa

Neurologów Dziecięcych

map-marker Lublin

calendar3 20 - 22 kwietnia 2023


Doniesienia ustne i posterowe

Nadesłane i zakwalifikowane streszczenia (do pobrania w pliku pdf)
(uporządkowane alfabetycznie wg nazwiska pierwszego autora)


Nadesłane i zakwalifikowane streszczenia będą prezentowane w czasie Zjazdu w formie krótkich prezentacji ustnych (w sesjach doniesień ustnych, ewent. w innych sesjach naukowych) lub w formie posterów elektronicznych (w postaci jednego slajdu, omawianego w czasie sobotnich, porannych sesji posterowych).

Osoby zgłaszające streszczenie w dniu 15 lub 16 marca powinny otrzymać powiadomienie pocztą elektroniczną o kwalifikacji pracy. W przypadku braku takiego powiadomienia w poczcie prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym (e-mail: kongres@skolamed.pl).

UWAGA: przyjęcie streszczenia do prezentacji nie uprawnia do zwolnienia osoby prezentującej z opłaty rejestracyjnej (o ile nie zostało to wyraźnie podkreślone w odrębnym liście - zaproszeniu od Biura Organizacyjnego).

 

SESJE PREZENTACJI USTNYCH (KONKURSOWYCH)

Doniesienia ustne będą omawiane w piątek 21 kwietnia 2023 r. w dwóch sesjach prezentacji ustnych, zgodnie z opublikowanym programem naukowym na stronie https://zjazdptnd2023.skolamed.pl/program. Uprzejmie prosimy, aby czas trwania prezentacji nie przekroczył 4 - 5 min., może ona obejmować kilka slajdów. Prezentacje powinny być uporządkowane wg ogólnie przyjętego schematu:

1. wstęp/cel,

2. materiał

3. metoda

4. wyniki/ wnioski.

Najlepsze prezentacje ustne zgłoszone i zaprezentowane przez autorów do 40 roku życia zostaną nagrodzone przez PTND nagrodami naukowymi o wartości do 10 tys. zł. Nagrodzeni będą mogli wykorzystać nagrody na udział w konferencji zagranicznej lub 15. Congress of the EPNS w Pradze, 20-24 czerwca 2023 r.. Nagrody ufundowały firmy Roche oraz UCB Pharma.

Nagroda Naukowa UCB Pharma obejmuje udział 2 laureatów w 15th European Peadiatric Neurology Congress, 20-24 czerwca 2023, Praga.

UCB Pharma, wniesie opłatę rejestracyjną oraz zorganizuje nocleg i transport dla laureatów konkursu w związku z ich udziałem w 15th European Peadiatric Neurology Congress w Pradze (do kwoty 10 tys. zł na osobę). Przedstawiciel UCB Pharma skontaktuje się z laureatami w celu ustalenia szczegółów organizacyjnych. Jednocześnie UCB Pharma zastrzega, że nie ma możliwości wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.

Roche Polska przekazała do PTND grant pieniężny dla laureatów trzech najlepszych prac z obszaru neurologii dziecięcej ze szczególnym uwzględnieniem neuroimmunologii i chorób nerwowo-mięśniowych. Środki finansowe mogą zostać wykorzystane na pokrycie kosztów fee oraz logistyki w związku z udziałem w konferencji zagranicznej.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na zakończenie ostatniej sesji w piątek 21 kwietnia 2023 r., przed Walnym Zebraniem Członków PTND.

 

SESJE POSTEROWE

Postery elektroniczne (w formie jednego slajdu PowerPoint, orientacja pozioma, proporcje 16:9) będą dostępne przez cały czas trwania Zjazdu do indywidualnego przeglądania w holach w miejscu obrad, na stanowiskach z monitorami. 

W celu wykonania posteru, który będziemy wyświetlać na stanowisku z monitorami, można wykorzystać zalinkowane do pobrania formatki w >> starszej lub >> nowszej wersji PowerPoint (układ poziomy panoramiczny, proporcje 16:9). Sugerujemy użycie popularnej, powszechnie stosowanej czcionki o rozmiarze co najmniej 11 - 12.

Prosimy o przesłanie posteru (jeden slajd PowerPoint), który będzie prezentowany na stanowiskach z monitorami, do dnia 12 kwietnia 2023 r. na adres kongres@skolamed.pl. W nazwie pliku proszę o podanie nr plakatu i nr sesji posterowej.

Proszę pamiętać, że umieszczony na formatce przykładowy tekst jest napisany czcionką o rozmiarze 12, który powinien być dobrze czytelny na monitorze. Może on jednak być słabo czytelny podczas wyświetlania go na ekranie w sali konferencyjnej podczas omawiania posterów. Dlatego dopuszczalne jest wykonanie do prezentacji odrębnego slajdu, z ograniczoną ilością treści i użyciem większej czcionki.

Postery będą omawiane w czasie dwóch sesji posterowych, w sobotę 22 kwietnia 2023, w godz. 8.00 - 9.00, zgodnie z programem opublikowanym na stronie internetowej https://zjazdptnd2023.skolamed.pl/program

Ewentualny dodatkowy slajd o ograniczonej ilości treści do omawiania w czasie sesji posterowej można mieć przy sobie i wgrać go na stanowisku naszej obsługi technicznej najpóźniej przed sesją posterową w odpowiedniej sali obrad - o ile wcześniej przesłany slajd okazałby się słabo czytelny.

W czasie sesji posterowej slajd będzie wyświetlany na ekranie w sali konferencyjnej a osoba prezentująca będzie proszona o jego krótkie omówienie.

 

PREZENTACJA DONIESIEŃ W INNYCH SESJACH NAUKOWYCH

Niektóre nadesłane streszczenia zostały zakwalifikowane do prezentacji w czasie sesji naukowych np. Varia. W przypadku takich prac czas prezentacji zostanie opublikowany indywidualnie w programie naukowym, przy tytule pracy. Program naukowy opublikowany jest na stronie internetowej https://zjazdptnd2023.skolamed.pl/program